You are here:  Home » Vilkår

Vilkår

I medfør af § 59a i Vedtægten for Det Danske Advokatsamfund kan det oplyses, at advokat Charlotte Bengtson er medlem af Det Danske Advokatsamfund, samt beskikket af det danske Justitsministerium.

Advokat Charlotte Bengtson har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Gerling.

Al bistand ydes i henhold til dansk lovgivning og i henhold til de advokatetiske regler, som er udarbejdet af Advokatrådet.

Alle klientmidler forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler og bliver indsat på klientkonto.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konto, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

·         Advokat Charlotte Bengtson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde at tvist om salær eller adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Se også vores Persondatapolitik & Cookies

Persondatapolitik – Advokat Charlotte Bengtson
Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

1. Dataansvarlig:
Advokat Charlotte Bengtson
Østergade 7, 1.
3200 Helsinge
cb@advokatbengtson.dk
48790100

2. Behandlingens formål:
Behandlingen af personlige oplysninger har til formål at varetage sagsbehandlingen på kontoret,
såvel almindelige som personfølsomme oplysninger.

3. Hvem:
Der behandles oplysninger om følgende personer:
Klienten
Modparten
Evt. vidner

4. Hvilke oplysninger:
Det varierer fra sag til sag, hvilke oplysninger som er nødvendige for at varetage sagen. Kontoret
må ikke behandle personoplysninger, uden at dette er nødvendigt for sagen.
Den person, hvis data kontoret behandler, skal have oplyst at kontoret har oplysningerne og at
kontoret behandler dem og hvad formålet er hermed.
Der må alene behandles personfølsomme oplysninger, såfremt dette er nødvendigt for at
varetage klientens interesser i sagen.
Cpr. nr. må alene videregives uden samtykke hvis videregivelsen er af afgørende betydning for at
sikre entydig identifikation el. lign.

5. Modtager af oplysninger:
De pågældende oplysninger kan blive videregivet til retten, offentlige myndigheder, advokater,
modparten, sagkyndige eller forsikringsselskaber.

6. Hvor længe:
Personlige oplysninger slettes senest 10 år efter afslutning af sagen, dog bortset fra testamenter
og dødsboer.

7. Hvordan sikres oplysninger:
Materiale sendes krypteret hvis muligt, e-boks el. lign.
Der er installeret antivirusprogram på IT system.
IT system kræver log-on kode og skærmen logger automatisk af efter 15 min ved passivitet.
Al fysisk materiale opbevares aflåst.

8. Dine rettigheder:
Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger, herunder
– ret til at få indsigt i de oplysninger, som kontoret behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
– ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
– I nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må kontoret fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.
– i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod kontorets ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.

9. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, kontoret behandler dine personoplysninger på.